ÚČINNOSŤ VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ

Posúdenie vplyvu okenných žalúzií na veľkosť tepelného zisku oknami Do vnútorných priestorov prichádzajú v letnom období tepelné zisky, ktoré podľa ich pôvodu delíme do dvoch skupín :

ucinnostvonkajsichyaluzii

  1. tepelné zisky od vnútorných zdrojov tepla
  2. tepelné zisky z vonkajšieho prostredia

A – VONKAJŠIE ŽALÚZIE – LAMELY 45° SVETLÉ

B – DVOJITÉ SKLO

C – SLNEČNÉ ŽIARENIE

D – ODRAZ

Zdroje tepla produkujú tepelnú energiu, spôsobujúcu priame zvýšenie teploty vzduchu formou tepelnej záťaže citeľným teplom. Ľudia, niektoré výrobné procesy a vzduch produkujú alebo obsahujú vodné pary (vlhkosť), ktoré viažu časť tepla, čím vytvárajú tepelnú záťaž viazaným teplom. K vnútorným zdrojom tepla patrí produkcia tepla ľudí, svietidiel, strojov, prestup tepla zo susedných miestností, prípadne tepelné zisky do výrobnej technológie. Tepelné zisky z vonkajšieho prostredia tvoria tepelné toky, prichádzajúce vplyvom prestupu slnečnej radiácie cez konštrukcie stien, stropov, zasklené plochy okien, dverí a pôsobením infiltrácie vonkajšieho vzduchu. Tepelné zisky z vonkajšieho prostredia, predovšetkým tepelné zisky od oslnenia majú rozhodujúci vplyv na tepelnú záťaž budov – vplyv týchto ziskov vzrastá s veľkosťou presklených plôch objektu. Okná, ich prevedenie, orientácia na svetové strany a tienenie majú podstatný vplyv na tepelnú pohodu v objekte. Týmto častiam stavby je teda potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. Tepelný tok oknami má dve zložky – prestup tepla konvenciou a prestup tepla slnečnou radiáciou. Prestup tepla konvenciou, ktorého veľkosť závisí na ploche okien a súčiniteli prestupu tepla (čím je kvalitnejšie zasklenie okna, tým je súčiniteľ nižší) má pri oslnení len malý význam. Podstatnú časť tepelného toku oknami teda tvorí prestup tepla slnečnou radiáciou, ktorého hodnota závisí predovšetkým na veľkosti oslneného povrchu okna a na hodnote tieniaceho súčiniteľa „s“. Tieniaci súčiniteľ vyjadruje, aká časť radiácie prechádza sledovaným oknom v porovnaní so štandardným oknom s jednoduchým sklom. Veľkosť tieniaceho súčiniteľa „s“ závisí na druhu používaného presklenia a druhu použitého tieniaceho prostriedku. Pri kombinácii niekoľkých spôsobov tienenia sa získava hodnota tieniaceho súčiniteľa „s“ vynásobením hodnôt čiastkových, tj. s = s1 x s2 x ….. x sn Nasledujúca tabuľka uvádza hodnoty tieniacich súčiniteľov pre rôzne zasklenia

Druh zaskleniasTieniace prostriedkys
jednoduché sklo1,00vnútorné žalúzie, lamely 45º, svetlé0,56
dvojité sklo0,90

jednoduché determálne sklo0,70vnútorné žalúzie, lamely 45º, stredné farby0,65
vonkajšie determálne
vnútorné obyčajné
0,60vnútorné žalúzie, lamely 45º, tmavé0,75
reflexné sklo jednoduché, priemerná akosť0,70vonkajšie žalúzie, lamely 45º, svetlé0,15
reflexné sklo dvojité,špičkové výrobky0,24vnonkajšie žalúzie, lamely 45, von jasné, dnu tmavé0,13
vonkajšie reflexné sklo priemernej akosti, vnútorné obyčajné0,60vonkajšie markízy, medzipriestor vetraný0,30
zdvojené reflexné sklo, dobrá akosť0,30medziokenné žalúzie, medzipriestor vetraný0,50
farebné nástreky svetlé0,80reflexné záclony svetlé, vonkajšia reflexná vrstva0,60
farebné nástreky stredné0,70závesy bavlna, umelé vlákna0,80
reflexná fólia tmavá0,25závesy bavlna, umelé vlákna0,80
reflexná fólia svetlá0,42reflexné záclony tmavé, vonkajšia reflexná vrstva0,70
sklo s drôtenou vložkou0,80

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že napríklad použitím vonkajších žalúzií svetlej farby dôjde k zníženiu prestupu tepla radiáciou o cca 85% v porovnaní s hodnotou prestupu tepla radiáciou rovnakým oknom bez tieniacich prostriedkov. Jednoznačné stanovenie hodnoty zníženia vnútornej teploty priestoru však nie je možné stanoviť výpočtom – túto hodnotu je možné zistiť iba meraním vnútornej teploty pred a po inštalácii tieniacich prostriedkov.